Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:14

Jadźwingia - Jazygiban. Historia zniszczonego narodu.

pon., 22/07/2013 - 20:19


Jadźwingia Jazygibanu 

Naruszewicz z Kapitolina wypisujac rzeczy o tym narodzie nazywa go wyraznie Cestobochy 1 Według tego oui osiadali polskie kraje nad Bugiem walczyli w lidze Markomanów obok Roxolanów Alanów i Peucynów z Rzymianami. Wprzód jednak przebywali na Zadniestrzu 2 wîasnie tarn gdzie siç Jazygi dali poznaé Owidyuszowi. Te powody skłaniaja nas do tvvierdzenia ze Czestobobi i Jadzwingi tym samym byli narodem.

Mamy jeszcze jeden szczegôł w jeografii starozytnej rzucajacy swiatio na naród o którym mowa - Ptolcmeusz wymieniajac ludy i narody w naszych północnych stronach będące umieszeza obok Igyllionów Kostoboki których posiadiosci wedtug tego- povviémy o tamtych przypadaja na Polesiu nad buzaiiskiem wlasnie tam gdzie byla W wiekach uaszej historyeznosci kraina Jadzwmgów.

Jezeli więc starozytny jeograf powział wiadomoác z czystego zrzódfa z podaii przez Sławian przepodanych sobie j jak się spodziewac nalezy przeto te namianowanie będzie sławianskie oznaczające w sîawiaiiskiej mowie wielobozników Czestobohi. Zapewne día tego ze Jadzwingi trzymajac się systematu religijnego Litwinów nieprzeliczone mnóstwo bogów uwielbialiją, czego Slawianie w ścisłém znaczeniu nie czynili bo chociaz nie malo byio ogów w mitologii sławiańskiej lecz nie wszystkie ludy vvszystkim się kłaniały. 

Ile moína wyrozumiéc pamia tek jp03trze e a historycznych naród Jadzwingów byl historyCine mato ucywilizowany rzíjdzit si gminowíadnie czyli podzielony b yi na wíosci lub hordy ma jíjce na czele swojem kazda jakiá rodzaj królika którzy pomiçdzy sobq w zwiqzkach zostawali. Przy tém ochoczo siç brali do napadów na kraje stjsiedz kie umicj c zawsze w ucieczce korzystaé z przy rodzonej obromiosci krainy swojej. W charakterze tego narodu postrzegaé siç daje namiçtne zamito wanie narodowosci swobody i religii przodków przy których rzeczy obronie raczej siç wytçpiii dawat do ostatka nizeli widzieé ich podeptanie przez nicprzyjaciol 


Przeto Wielki Xiaze Jarosîaw w roku 10?8 uczynil wyprawç na nich prowadzqc z sobij ogromne zapasy lywnosci osadników razem i bu downiczych twierdz Skutkiem tego przedsiç wziçcia bylo mnogich krajowcow w głab Rusi uprowadzenie innych przymuszenie do staîych mieszkaii zalozenie miejsc warownych Branska Drohiczyna Melnika i innych opatrzenie ich za iogami tak dla ntrzymania w posluszcristvvie krajowcow ako tez dla ubezpieczenia tej krainy od zewnçtrznych napadow oraz osionienia osadników ruskich. Nié ma zas zadnego sladu aby Jadzwingi sami grody wznosili lud koczowniczy nie znat innych kryjówek jak lasy i biota Po tej takoz epoce czçsé znaczna Jadzwingów usunela si ku.....

Po tej epoce takoz widzimy Jadzwingów czçsciej w zwiazku z litewskiemi ladarai z którémi oddawna w stosunkach byli prowadzac bowiem tułackie zycie mieli z myśliwstwa wiele korzysci. Przy téra shizyli w wojnach gdy byli od kogo wezwani. Majac nawet nad soba rzadcóvv ruskicb od Jarosława zaprowadzonych którzy stali siç nastçpnie jakby udsielnymi carzykami pod ich wodztwem rozmaicie siç uprzykrzali sa siadórn. Szczcgólniej carzyk Drohiczyriski wysytai rabusiów kupjT niby pomimo wiedzy jego do Mazowsza i Polski wpadajace 

Rozbiór Jadźwingii

Troszyn, 6 czerwca 1260

Krzyacy odstçpuja szóstfj czçsc kiainy JadzAvingów - zas ze swojej strony obowiazuje siç pomagaé Zakonowi przeciw nieprzyjacioîora chrzesciaústwa Jezeliby zas di nieprzyjaoiele napadli na kraje Mazovvieckíe Rycerze bçda obowiazani wzajemnie udzielic obrony W przypadku znowa jakiego przedsiewziçcia nieprzyjacielskiego z obcej strony na krainç Jadwingii w ogólnosci uwazana obrona ma bydz rzecza spólna Zakonu i Xiazęcía. W zdarzeniu zas jezeliby nowonawrócony lud jaki powstaî przeciw Krzyzakóm Xiaze zcafcj siła ma poápieszyc im na pomoc. Podpisaníe tego przymierza miaio miejsce w Troszynie roku 1260 Czerwca i5 (Oryginat w Tajném Arch Królewiec Stufl LVII N ib iu Henninga Cora de reb Jaz p 45 ).

W dalszej kolei czasu widzimy Jadz stosunhi wingów w sprzymierzeniu z Litwa na z Lltw4 gabuja cych ruskie kraje Widac e przy pomocy Litwinów pozbyli siç raaiistwa zagranicznego ina swój vvlasny racbunek pod wodzów swych czyli carzyków dowodztvvem wpadali róznemi czasami i szlakami do Rusi Polski i Mazowsza Skutkiera tych lupiezy byiy bogactwa nagromadzone w rçku wodzów albowiem za Konrada Xiazçcia Mazo wieckicgo gdy razu jednego Gothard syn Lukasza Hrabia Uchaiiski pojmat w jednej bitwie siedmiu carzyków Jadzwháskicb kazdy siç z nich okupit siedmiuset grzywnami czystego srébra - prze cliodzi 620,000 dzisiejszych zlotych

nieudolnie zdigitalizowane ze starych książek przez redakcję