Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:59

Litaturoznawcy na temat Palemona i obecności dynastii sapejskiej w polskiej literaturze historycznej

czw., 20/06/2013 - 01:37
Kategoria: 

Polska nie ma swojej bogatej tradycji kultury pogańskiej- ta najczęściej została starta w wyniku gorliwej chrystianizacji kraju. Niemniej, w mitologii krajów sąsiadujących, zchrystianizowanych całe stulecia później, przetrwały opisy dziwnej migracji, mającej mieć miejsce w okresie panowania Nerona (54- 68 n.e.).

Czy możliwy jest taki scenariusz zdarzeń? Oto – na wskutek walk domowych w imperium rzymskim część ludności jednej z prowincji targanych niepokojami postanawia przesiedlić się w spokojniejsze okolice, wraz z ówczesnym możnowładcą.

Fot. 1. Piewsza strona wydania Historii Polski z 1612 r.

via wikimedia.org

Lądują na terenach ziem obecnej Polski bądź w ich bezpośredniej bliskości. Co pozostało by po takim zdarzeniu? Wzmianki w kronikach? A jeśli tych wzmianek zostało nader dużo, i dopiero uważna analiza tekstów źródłowych zauważa coś więcej niż tylko zastanawiające paralele i zbieżności z postaciami szeroko opisywanymi, jako postacie historyczne?

Warto zadać kilka pytań. Najwięcej tych dziwnych zaczerpnięć i zbieżności znaleziono w kronice Wincentego Kadłubka. Był to biskup krakowski (w l. 1208-1218), związany z kancelarią księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Jest autorem Kroniki polskiej, drugiego tego typu utworu w dziejach polskiej historiografii. To właśnie ten wczesny autor przytacza zastanawiające opisy zdarzeń, nie pasujące do odnotowanych zdarzeń historycznych. Zarzucano mu, że podaje bajkowe informacje, nie wiadomo skąd pochodzące.

Tymczasem późniejsi autorzy- tacy jak August Bielowski, połączyli dostępne informacje, by ustalić że wiele z opisanych zdarzeń miało miejsce w innym regionie Europy. Czy po tajemniczych przybyszach pozostały jakieś miejscowe informacje, pozwalające skompletować lokalną kronikę władców na podstawie tylko lokalnie posiadanych informacji? Trudno zakładać, że krakowski biskup w czasach wczesnego średniowiecza (około roku 1194 dla I. księgi) stworzyłby tak kompletnie i poprawne historycznie dzieło odnoszące się do wydarzeń zidentyfikowanych jako poprawna merytorycznie historia starożytnych Lichnitów, mieszkających w innej części kontynentu?

Czy istnieje w kronikach wzmianka o możliwej migracji, wyjaśniającej możliwe przeniknięcie historii dynastycznej z południa na północ kontynentu? Jak najbardziej. Historia jaką przywieźli se sobą migrujący mieszkańcy, mogła być zapisana i znana, na tyle by stać się kanwą do bardzo obfitej w dokładne szczegóły opowieści w kronice Wincentego Kadłubka. Pojawiają się w niej liczni bohaterowie wydarzeń mających miejsce bezpośrednio przed pojawieniem się przybyszów na terenach wybrzeża Bałtyku.

Zakładają oni miasto Nowy Rzym, przenosząc swoją kulturę i republikańskie jeszcze obyczaje. Polemon lub Palemon, przywódca przybyszów-to mityczny założyciel dynastii litewskich książąt. Jan Długosz (1415 do 1480) pisał, że Litwini mają korzenie rzymskie, ale nie zagłębił się w szczegóły. Opowieść ta po raz pierwszy została wspomniana w drugiej edycji litewskiej kroniki w 1530 roku. [2]
Według jej treści, Palemon, krewny cesarza Nerona, uciekając od okrucieństwa cesarza z pięciuset rodzinami szlacheckimi, popłynął do ujścia rzeki wpadającej do Bałtyku . Tu osiedlili się, nazywając ziemię tą Liwonią.

Kim mogli być? Sugerując się wynikami wyszukiwarki Google, imię przywódcy przybyszów mogło należeć do Polemona II, właśc. Gajusz Juliusz Polemon II Filogermanik Filopatris (gr.: Πολέμων, Polémōn), lub, co jest najprawdopodobniejsze, do jego syna,  Polemona Eupatora, o pełnym imieniu Marcus Antonius Polemon Zenon Pythodoros Eupator. Los młodego księcia Anatolii nie jest znany po roku 74 r.n.e., gdy jego ojciec Polemon II utracił swoje ostatnie z królestw, kolejno anektowanych do cesarstwa rzymskiego za czasów Nerona. Władcy z dynastii kontrolującej ongiś ogromne imperium znaleźli się w konflikcie wyznaniowo- politycznym z Neronem. Polemon Eupator niknie wówczas z kart historii. Wg różnych źródeł nieznane są też późniejsze losy jego ojca.

opr. af na podst. Wikipedia

 

za:Kronika polska, Tom 1,, str. 235
Autorzy Marcin Bielski,Józef Turowski

(…)


za: Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj
Autorzy Michał Wiszniewski, strona 465 – 467
za: Heraldica: to iest osada kleynotow rycerskich y wiadomość Znaków Herbownych …
Autorzy Józef Aleksander Jabłonowski, str. 150

wg Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Maciejá Stryjkowskiego
Autorzy Maciej Stryjkowski,Mikołaj Malinowski,Ignacy Daniłowicz, str. xcvwg: Historya narodu polskiego, Tomy 3-4
Autorzy Adam Naruszewicz, str. 19

Treść niepoprawiona

Autorzy legendy raczej źle znali geografii Litwy i Białorusi , więc wydaje się, że opis zawiera dużo geograficznych błędów i niespójności. Ponadto, nie były liczne problemy, chronologiczne niezgodne z innych źródeł. Ponieważ większość tekstów dla dzielnic miasta Nowogródka , legenda, prawdopodobnie powstała w tym mieście [4] .
Legenda Palemona jest powszechnie znanayw rosyjskiej historiografii. Przed publikacją ” The Chronicles of Byhovtsa “, wielu było przekonanych, że legenda została skomponowana Stryjkovsky, choć Wasilij Tatischev zwrócił uwagę na fakt, że niektóre elementy legendy są dostępne w kilku wcześniejszych historyków [5] . W wątpliwość historyczność legendy już w XVIII wieku . N. Karamzin napisał, że wiadomości o pochodzeniu Litwinów “wspaniałe i wyraźnie opiera się na założeniach” [6] .
Po wykryciu ” The Chronicles of Byhovtsa , “jej zbadane Teodora Narbutta . Był przekonany, że wiarygodność legendy, ale on odrzucił wersję rzymskiego pochodzenia Litwinów, w tym ich potomkowie Herulowie . Jednak później, Joseph Yaroshevich która opublikowała informację w historii Litwy, chociaż zajęło wiele Narbutta przepisy, nazywa legenda relokację Litwinów z Włoch “bajka sama” [7] .

Palemona kroniki litewskie i legendy w innych źródłach- w legendarnej historii Giedymina i innych, wymieniały jako przodka ówczesnych władców. I uruchomić szereg litewskich i polskich pochodzący z rzymskiej arystokracji. Według historyka J. Tumelo , Palemona nazwa litewskim kroniki sporządzane szerszym Digest została podjęta z pism rzymskich historyków, które wymieniają jakieś I. pr. mnie mieszkał Palemonas (historyczną), Mark Antony otrzymał zarządzania Pontus region Azji Mniejszej. Tymczasem, pretekstem do tworzenia legendy, że Palemono kompilatory digest może zapewnić jeden z litewskich romańskich teorii pochodzenia deweloperów , Jan Długosz , który w swojej “Historii Polski” autorstwa legendy CUR. Wilno miasto było niegdyś rzekomo zatrzymaliśmy się w Cezara gniewu, uciekli z Włoch Pompey tłum kibiców i Długosza współczesny Filipa Kallimacha , co stanowi około 1480. traktat kardynała Oleśnickiego życiu Zbigniewa podniesione gališkosios pochodzenia hipotezę Litewski – według tej hipotezy, Litwini pochodzą od starożytnego końcu do przyszłego terytorium Litwy będzie jakiś inwazją północnych Włoszech podczas rzekomo doprowadziły do Północnego Oceanu “pajudejusiu koniec klany dowódca Lemonijus .
Roczniki Litwa w XVI wieku. Polskich historyków, którzy napisali książki i kilka innych. XVI-XVIII wieku. źródła w różnych wersjach Palemono legendę, która jest składnikiem pochodzenia litewskiego romańska teoria utworzony XV wieku. w ostatnich dziesięcioleciach i XVI wieku. W pierwszej połowie i połowie XVI wieku. middle polskiego historyka Martina Cromer litewskich kronik Palemonas pierwszy zaczął być synonimem Pompey ‘s kolegów Publiusza Libo (historyczną, do jego pism mini Lucius Floras i in. historyków rzymskich).
Według źródeł pierwszego wieku. pr. mnie Roman Republic w czasie wojny domowej, Pompejusz Navy dowódca Publiusz Libo, w późniejszych czasach, Litwa powiedział, że ludzie zaczęli nazywać Palemonas, opuścił swoją ojczyznę i udał się na północ, z żoną, dziećmi i 500 patrycjuszy rzymskich. Żeglowanie po Europie, wyszli na ląd przy ujściu Niemna , poniżej samych uchodźców, aby pływać w górę Niemna Dubysa i przy ujściu tej ostatniej, na pięknych wzgórz porośniętych dębami założyliśmy zamek lub świątyni.
Według Palemono Legendy wersje metraštines z Palemonas rzymskiego cesarza Nerona gelbedamasis krewnego prześladowania Nerona, jego rodziny i 500 podwładnych uciekli z Włoch i zamieszkał w Niemna, Morza i rzeki Dubysa. Wnuki Palemono rzekomo powstał litewski Wielkich Książąt i książąt Alšeniškis i Giedraičiai i obecnie wraz z palemonas na Litwie podobno przyjechał Roman patrycjusz potomków – szlachta Goštauto , Davaina i Manvydas .
Historiografia XVIII wieku. Druga połowa Palemonas za legendarne kronik litewskich o fikcyjnej postaci.

 

Palemonas – Lithuanian chronicles and legends in others. sources in the legendary history of Gediminas and others. Early LDK rulers predecessor and ancestor, until the nineteenth century. I run a number of Lithuanian and Polish originating from the ancient Roman nobility. According to historian J. Tumelo , Palemonas name of Lithuanian chronicles compiled in wider digest was taken from the writings of Roman historians that mention some sort of I a. pr. me lived Palemonas (a historical person), the Mark Antony received management Pontus region of Asia Minor. Meanwhile, an excuse to create a legend that Palemono digest compilers could provide one of the Lithuanian Romanic origin theory developers , Jan Dlugosz , who in his “History of Poland” by the legend of the cur. Vilnius town was once allegedly stayed at the Caesar’s wrath, fled from Italy Pompey crowd of supporters and Dlugosz contemporary of Philip Callimachus , which is about 1480. treatise of Cardinal Zbigniew oleśnicki Life raised gališkosios Lithuanian origin hypothesis – according to this hypothesis, the Lithuanians are derived from the ancient end to the future Lithuanian territory would some kind of invasion of northern Italy during the allegedly led towards North Ocean “pajudėjusių end clans Commander Lemonijus.

Lithuania annals of the sixteenth century. Polish historians who have written books and some others. XVI-XVIII centuries. sources in various versions Palemono the legend that is Lithuanian Romanic origin theory component formed the fifteenth century. in recent decades, and the sixteenth century. The first half and middle of the sixteenth century. the middle of the Polish historian Martin Cromer Lithuanian chronicles Palemonas first began to be synonymous with Pompey ‘s fellow Publius Libo (the historical person, to his writings mini Lucius Floras et al. Roman historians).

According to the sources of the first century. pr. me the Roman Republic during the civil war, Pompey Navy commander Publius Libo, in later times, Lithuania said that people began to call Palemonas, left his homeland and went to the north, with his wife, children, and 500 the Roman patricians. Sailing around Europe, they stepped ashore at the mouth of the Nemunas River , below the refugees themselves to swim up the river Nemunas Dubysa , and at the mouth of the latter, on the beautiful rolling hills covered with oaks we founded a castle or a temple.

According Palemono Legends metraštinės versions of Palemonas the Roman Emperor Nero’s kinsman gelbėdamasis of Nero’s persecution, his family, and 500 subordinates fled from Italy and settled in the Nemunas River, Sea and Dubysa rivers. The Palemono grandchildren allegedly arose Lithuanian grand dukes and princes Alšėniškis and Giedraičiai and out along with palemonas to Lithuania supposedly arrived Roman patrician descendants – nobles Goštauto , Davaina and Manvydas .

Historiography of the eighteenth century. the second half of Palemonas considered legendary Lithuanian chronicles of a fictional character.

By J. legend of Lithuanian origin, V., 1971.
Uwagi:

^ Rowell SC Litwa Ascending: Pagan Imperium W Europie Środkowo-Wschodniej, 1295/45. – Cambridge University Press, 1994. – P. 41. – ISBN 9780521450119
^ Lietuviu enciklopedija. Palemonas. Ivinskis zenonas. Boston, Massachusetts. Lietuviu enciklopedijos leidykla. 1953-1966, t. 21, s. 400-401.
^ Ulashchik N. Wprowadzenie do nauki o białorusko-litewskich kronikach. – S. 130.
^ Ulashchik N. Wprowadzenie do nauki o białorusko-litewskich kronikach. – S. 158-159.
^ Tatischev VN rosyjskiej historii. – M ., L. , 1962. – T. I. – S. 290.
^ NM Karamzin Historia państwa rosyjskiego. – Petersburg. , 1842. – T. II, Ch. II. – Str. 17, przypis 35.
^ Ulashchik N. Wprowadzenie do nauki o białorusko-litewskich kronikach. – S. 171-172.
Palemon – legendarny książę, założyciel dynastii książąt litewskich i białoruskich Palemonovychiv .
Według rzymskiej legendy Palemon, krewny cesarza Nerona uciec okrucieństwo cesarza pięciuset rodzin szlacheckich popłynął do ujścia Niemna i Neaman – Dubisy do rzek i Jura. Tu osiedlili, nazywając ziemi Żmudzi (niski land). Dan legend opracowane historyk Maciej Stryjkovs’ky , który napisał, że Palemon peresylyvsya w 452 i zostało wyjaśnione przez fakt, że przodkowie Litwinów uciekających władcę okrucieństwa Hunów Attila .
Ponieważ większość z tych transferów obaw tekstowych Sąsiednie miasta Nowogródek sugerują, że pochodzi podczas jego pobytu w mieście stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rusi i Zhemantiyskoho. We współczesnej historiografii jest teoria, że opowieści o Palemona została opracowana przez XV lub XVI wieku, aby udowodnić pochodzenie Rzymian litewskich i litewsko-ruskich niezależności od Rzymu. Nawet Ian Dlugosh (1415-1480) napisał, że Litwini korzenie rzymskie, ale nie zanurza się w szczegółach. Legenda raz pierwszy wspomniano w drugiej edycji litewskiego kronikach w 1530-tych. Chociaż Basil Tatischev zwrócił uwagę na fakt, że niektóre elementy legendy szereg wcześniejszych historyków.
Jednak po odkryciu “Kroniki Byhovtsya” naukowca Theodore Narbut był przekonany o autentyczności tej legendy, ale on odrzucił wersję pochodzenia rzymskiego Litwinów, biorąc pod uwagę ich potomków Herulowie .